Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wij hechten veel waarde aan privacy. Dat hebben we altijd gedaan en dat zullen we ook altijd blijven doen. Wij hebben ons privacybeleid volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangepast. In dit document leggen we uit welke gegevens wij van jou verwerken, waarom we dat doen en waar we deze voor gebruiken.
Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere

Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere, gevestigd aan Hoekwierde 95 1353 PG Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.kigelia.nl en https://op-almere.nl

Hoekwierde 95 1353 PG Almere , tel.+31.622.775353

Moreno G.F. Giraldi is de Functionaris Gegevensbescherming van Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere.

Hij is te bereiken via moreno@kigelia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelstelling gebruik te kunnen maken van onze diensten. Je verstrekt deze gegevens zelf. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Medische gegevens met betrekking tot uw hulpvraag/dienstaanvraag

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op ons website(s) aan te maken, in correspondentie en door telefonisch contact

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– seksuele leven

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via moreno@kigelia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee worden bedoeld: besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens Reden Bewaartermijn
Voor- en Achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en email Facturatie 7 jaar (Belastingwet)
Voor- en Achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en email geboortedatum, geslacht, Beroep, Medische gegevens Aanleggen en bijhouden van cliënten dossier (medisch dossier) t.b.v. begeleiding/behandeling 15jaar (WGBO wet op de geneeskundigen behandelingsovereenkomst)
Bij minderjarige , ook gegevens van beide ouders en toestemming tot behandeling (schriftelijk) Aanleggen en bijhouden van cliënten dossier (medisch dossier) t.b.v. begeleiding/behandeling 15jaar (WGBO wet op de geneeskundigen behandelingsovereenkomst)

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere verkoopt of stelt ter beschikking uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als wij voor jou en met jouw toestemming laboratorium onderzoek(en) laten uitvoeren, doen we dat met een laboratorium waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben getekend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere gebruikt functionele-, analytische- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken cookies zo min mogelijk en  met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies (als ze er zijn) en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere.

Je kunt ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar moreno@kigelia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kigelia Lichaam en Geest – Orthomoleculaire Praktijk Almere neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via moreno@kigelia.nl .

Extra informatie m.b.t. jouw gegevens bij behandelingen en therapie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,  van jou zelf heb gekregen, die samengesteld zijn door een andere zorgverlener, bijvoorbeeld door de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw medisch/cliënte dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen. Dossiers moeten volgens de WBOG, voor een periode van 15 jaar na de laatste behandeling (afsluitdatum dossier).

Wel kun je, schriftelijk, ook voor deze gegevens inzage, correctie en verwijdering/vernietiging vragen. Als je dat wenst en vraagt zal ik daarvoor een verklaring opstellen die door jou getekend moet worden en dit zal jouw gegevens vervangen in het dossier. Na verwijdering blijven enkel de administratieve gegevens over (NAW, email, telefoon nummer en klantnummer) tot het verlopen van de wettelijk vastgelegde periode van 15 jaar.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • de datum en een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 orthomoleculair consult’.

In overeenstemming met de belastingwet ben ik verplicht om je gegevens 7 jaar te bewaren.

Alle gegevens die ik van jou ontvang ten behoeve van de behandeling(en) vallen onder deze privacyverklaring.

Heb je na het lezen van dit document nog vragen aarzel niet om contact op te nemen met Moreno (moreno@kigelia.nl).

 

Laatst bewerkt op 25mei2018

Check hier of mijn consulten in aanmerking komen voor vergoeding bij uw verzekeraar/polis.

check of je verzekering de consulten vergoedt

Privacy verklaring

Kigelia Lichaam en Geest / Orthomolecualre Praktijk Almere respecteert uw privacy en draagt zorg voor het vertrouwelijk behandelen van uw persoonlijke informatie. Wij verstrekken of verkopen geen enkele persoonlijke informatie aan derden, met uitzondering van aan de door u geselecteerde gezondheids-professional.

lees hier de volledige privacy verklaring

Copyright © 2018 by OP-Almere.nl . All rights reserved.